အမည္   –                                         ခင္သန္းျမင့္ (ခ) ခင္ေလး

ေမြးသကၠရာဇ္   –                               ၁၃. ၂. ၁၉၇၁
လူမ်ဳိး/ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ  –         ဗမာ၊ ဗုဒၶဘာသာ
အိမ္ေထာင္ရွိ/မရွိ    –                         ရွိ
ပညာအရည္အခ်င္း   –                        B.A ,M.A(Physics)
အျခားသင္တန္းမ်ား  –                        လူသားရင္းျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္း(HRM)(THAMES  Management  School)                                                            စီမံခ်က္ေဆာင္ရြက္မႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္းသင္တန္း (Myanmar Egress)
အလုပ္အကိုင္  –                                  Triangle Women’s Support Group(၂၀၁၀ မွ ယခုထိ အဖြဲ႔တည္ေထာင္သူ / ဒါရိုက္တာ)အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔မ်ားကြန္ရက္(Women’s Organizations Network) ၂၀၁၂ မွ ယခုထိ – ပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္။

Freedom House ၂၀၁၃ မွ ယခုထိ- စီမံခ်က္ညွိႏိႈင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဆြဲေဆာင္စည္းရုံးေရး ဆရာမ။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၂၀၀၀ -၂၀၁၂ : NLD လူငယ္ႏွင့္ CSOs တုိ႔တြင္အဂၤလိပ္စာ                                                               ဆရာမ။

သင္တန္းဆရာမအေတြ႕အႀကံဳ

ေစတနာ၀န္ထမ္းဆရာမ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း (လိႈင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား) ။ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး၊ ဆြဲေဆာင္စည္းရုံးျခင္း၊ ကြန္ရက္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရပ္ရြာလူထုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အဂၤလိပ္စာသင္ တန္းမ်ား။
ႏိုင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ

-ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ (၁၉၉၅-၂၀၀၀)
-၁၉၉၅ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပထမအႀကိမ္ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္စဥ္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၀င္ျဖစ္လာခဲ့သည္။
-၂၀၀၀ စက္တင္ဘာလတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မႏၱေလးခရီးစဥ္အတြင္း စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး အင္းစိန္ေထာင္မွ     ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ တြင္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။
-၂၀၁၂ – ယခုထိ – အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔၀င္
-၂၀၀၀ မွ ၂၀၀၃ -အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ဗဟုိ) အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႔၀င္၊ Book Club ႏွင့္ စာေပႏွင့္သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္         စည္းရုံးေရးမွဴး။
-၂၀၀၃ မွ ၂၀၁၂ -ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ဥကၠဌ)
ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးသေဘာထားအျမင္ႏွင့္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကိုေပး၍ ျပည္တြင္း ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ပုံမွန္ပံ့ပိုးကူညီေနသည္။

 

KHIN THAN MYINT (aka) KHIN LAY

Address:     No. 124, 3rd fl, Pazun Taung Township, Yangon, Myanmar

Mobile:        959-256080897

Email:        zawkhinlay.71@gmail.com

P E R S O N A L  I N F O R M A T I O N

Date of Birth 13 February 1971
Citizenship Myanmar
Gender Female
Martial Status

Children

Married

1 daughter (5 years old)

Spouse Zaw Min Kyaw (Chief Editor of Khit Ya Nant Magazine)

 

E M P L O Y M E N T  H I S T O R Y

Triangle Women’s Support Group 2010 – Present:  Founder/Director Women’s Organizations Network

2012 – Present: Steering Committee member

Freedom House

2013 – Present: Project Coordinator and advocacy trainer for $650,000 legal reform project.

National League for Democracy

2000-2011: Volunteer teacher for English Language to youths from NLD and CSOs

Teacher/Trainer

2003-Present: Volunteer teacher for the needy students at monastic education schools in Hlaing

Thar Yar, Shwe Pyi Thar and Ma Yan Gone Townships; trainer of teachers’ education charity group organized by Japanese organization; trainer on human rights, women’s rights, GBV, advocacy, network building and community engagement; English language teacher.

P O L I T I C A L  E X P E R I E N C E

2012 – Present: Member of National League for Democracy (NLD)

2003-2012: A leader of Kamaryut Township Women’s Wing of NLD

2000-2003: A member of Central Youth Wing of NLD; Organizer of Book Club, Lectures and Training Program at NLD Headquarters

1995-2000: NLD Youth leader of Kamaryut Township

1995: Became NLD member after Daw Aung San Suu Kyi’s first release from house arrest

1995-2003: Full-time volunteer at NLD Headquarters

2000 Sep- 2001 Jan: Arrested, detained and interrogated by military intelligence for organizing Daw Aung San Suu Kyi’s trip to Mandalay. Imprisoned at Insein Prison.

Yangon Arts and Science University

E D U C A T I O N

Bachelor of Arts

Masters of Arts (Physics)


O T H E R  E X P E R I E N C E  A N D  Q U A L I F I C A T I O N S

  • Certificate of Human Resource Management ( THAMES Management school)
  • Certificate of Project Cycle Management ( Myanmar Egress)
  • Regularly quoted in national and international news sources; met numerous foreign dignitaries including President Obama, Secretary Clinton, President Bush, and other

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.