အမည္  –                            ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း

ကေလာင္အမည္-               ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း

အဘအမည္-                        ဦးသန္းေအာင္

အမိအမည္   –                       ေဒၚသန္းသန္း

ေမြးသကၠရာဇ္-                       ၂-၁၀- ၁၉၆၉

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးအမွတ္-       ၁၂/ရကန(ႏိုင္) ၀၇၂၃၃၈

လူမ်ဳိး/ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ-     ဗမာ၊ ဗုဒၶဘာသာ

ပညာအရည္အခ်င္း-                MBBS (ေဆးပညာဘြဲ႔) ေဆးတကၠသိိုလ္(၂) ရန္ကုန္ (၁၉၉၉)ခုႏွစ္။

D.M.A(စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဘာသာ ဒီပလုိမာ) (ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္)

အလုပ္အကိုင္ –                    ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆာင္းပါးရွင္ ။

၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ အဘ ဦးသန္းေအာင္၊ အမိ ေဒၚသန္းသန္းတို႔မွ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္   ေနထိုင္ ႀကီးျပင္းခဲ့ပါသည္။ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းပညာကို ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ အထက(၁) အစိုးရ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ သင္ယူခဲ့ၿပီး၊ အထက္တန္းပညာကို အထက(၂)ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္အစိုးရ အထက္ တန္းေက်ာင္းတြင္ သင္ယူခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ စာသင္ႏွစ္တြင္ ဒသမတန္းစာေမးပြဲၸ၌ (ဘာသာစုံဂုဏ္ထူးျဖင့္) ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ထုိေနာက္ ၁၉၈၆ခုႏွစ္တြင္ ေဆးတကၠသိုလ္အမွတ္         (၂) ရန္ကုန္တြင္ ေဆးပညာ ဘာသာကို စတင္တက္ေရာက္ သင္ယူခဲ့ သည္။ ေဆးတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ေနစဥ္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အတြင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံအတြင္း တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး အျဖစ္ပါ၀င္ခဲ့ပါ သည္။          ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွား ေနစဥ္အတြင္း စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ေထာင္ဒဏ္ (၄) ႏွစ္က်              ခံခဲ့ရၿပီး၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရ၏ ျပစ္ဒဏ္ေလ်ာ့ေပါ့ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာအမိန္႔ျဖင့္ အင္းစိန္ေထာင္မွ  ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။    ၄င္း ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ပင္ ေဆးတကၠသိုလ္(၂)တြင္ ပညာဆက္ လက္သင္ၾကားခြင့္ရခဲ့ၿပီး၊ ေဆးပညာဘြဲ႔ (MBBS)ကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ေျမာက္ဥကၠလာပ ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံတြင္ အလုပ္သင္ဆရာ၀န္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ သူငယ္ခ်င္းအခ်ဳိ႕ျဖင့္ပူးတြဲ၍ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း ပုဂၢလိကကုမၸဏီကို တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။              ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ မရွင္မင္းႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး သမီး(၂)ေယာက္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေနာက္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းကုိ ေဆးႏွင့္                    ေဆးကု သမႈသုံး ကရိယာမ်ားကို စတင္သုံးစြဲလာႏုိင္ေရး ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး ေၾကာ္ျငာေပးျခင္းအတြက္ ေျပာင္း လဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၊ ပုဂၢလိက ေဆး႐ုံ ေဆးခန္းမ်ား၏ စာရင္းႏွင့္လမ္းညႊန္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။                           ထုိ႔ေနာက္ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ဒီပလုိမာဘြဲ႕(DMA)ကို (၂၀၀၁) ခုႏွစ္တြင္                          တက္ေရာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဘာသာျပန္ဆရာႏွင့္ စာေရးဆရာအျဖစ္ စာေပလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ေသြး အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ဓာတ္စာမ်ား၊  ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႏွင့္ ၄င္း၏ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကမၻာ့အခ်က္အလက္မ်ားစသည့္ စာအုပ္(၃)အုပ္တုိ႔ကို ဘာသာျပန္ခဲ့ေရး သားခဲ့ၿပီး၊  အျခားတဘက္တြင္လည္း ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရး အၾကပ္အတည္းႏွင့္ စိန္ေခၚ မႈမ်ား၊ အခင္းအက်င္း မ်ား၊ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာသုံးသပ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဆက္စပ္ ေဆာင္းပါးမ်ားစြာကို ျပည္တြင္းသတင္း စာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေရးသားလွ်က္ရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထားအျမင္ႏွင့္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားေပး၍ VOA, BBC, RFA, NHK, DVB ႏွင့္ ဧရာ၀တီ မီဒီယာမ်ားတြင္ ပုံမွန္ပံ့ပုိးကူညီေနပါသည္။

၀ါသနာပါေသာ နယ္ပယ္မ်ားမွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ သုေတသန၊ ဗဟုသုတမွ်ေ၀ျခင္း၊ စစ္တုရင္ကစားျခင္း၊ အင္တာနက္မွ ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာေလ့လာျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္၀င္စားေသာ ဘာသာရပ္ မ်ားမွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ၊ စီးပြားေရး၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈဘာသာရပ္ႏွင့္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပုိင္းသမိုင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

 

Name:           YAN MYO THEIN, Dr. Political Commentator/Analyst
Address:         Building No 268, Room No 1 No 2 Ward, Yankin Township,Yangon City, Yangon Region Myanmar
National Registration Card No /Nationality:    12/YaKaNa (Naing) 072338 Bamar
Religion:       Buddhist
Date of Birth:    2nd October, 1969
Age:   47
Blood Group/ Height:    O/5 feet 10 inch
Weight:      205 Lb

Marital Status:      Married

Children:        2 daughters

Language:     English; four skills on average

Computer Skill:     Average user level in Microsoft Office, Page Maker and Adobe Photoshop Completion of Computer Hardware Maintenance Training
phone home : 95-1-556677 phone mobile : 95-9-5178784

e mail: yanmyothein69@gmail.com https://twitter.com/Yanmyothein https://www.facebook.com/yan.m.thein

Full Post secondary Education History, including:
Institute Name and Location :         Department of Management Studies, Institute of Economics,
Beginning & Ending Dates of Attendance :       Yangon From 2001 to 2003

Type of Degree earned:      D.M.A
Field of Study:    Diploma in Management & Administration Management, Administration, Leadership Accounting, Business Planning
Institute Name and Location:      University of Medicine (2), Yangon
Beginning & Ending Dates of Attendance:    From November 1986 to 1999
Type of Degree earned:  M.B,B.S

Field of Study:   Medicine, Child Healthcare, Obstetrics & Gynecology and Surgery

Full Employment History
Employment Title & Location:   Political Commentator/Political Analyst Yangon, Myanmar
Beginning Date of Employment:  1st January 2011
Employment Status:  part-time
Media Partners:   VOA; BBC; DVB; RFA; NHK; Irrawaddy 7 Day Daily Newspaper
Daily Eleven Newspaper

Summary of service activities, including:

Organization name and location:  Than Lwin Citizen Empowerment Program

Start & end dates of service and per week:    Started in 2013,at least eight township trips per year out of Yangon

Service Role and Duties
The capacity and knowledge of the grassroots activists and politicians are facilitated and enhanced. My assessment and interpretation on current domestic political situation are shared among the local activists and local politicians.

Summary of Political Involvement

1989 April
Member of Political Leading Committee of All Burma Federation of Student Unions
Central Executive Committee Member of All Burma Federation of Student Unions

1989 June 23
Being detained by the military junta

 1989 July
Under detention in Insein Prison in accordance with section 10 (A) of Special Act

l992 May
Being released under 11/92 announcement issued by military junta

  1996
Being detained and interrogated for 3 weeks at the military intelligence unit for suspicion of my involvement in 1996 Student Protest

1999
Being detained and interrogated again for a month on suspicion of my involvement in the Student Underground activities

Writing of Political Commentaries

2006
Writing of political, historical and educational commentaries in local weekly news journals and monthly magazines

2013 till now
Writing of political commentaries in local private daily newspapers and weekly news journals
Publications of Books
2002 -The World in Figures (in Myanmar language)
2003- United Nations and affiliated Organizations
(in Myanmar language)
2003- Blood Group and Better Living
(in Myanmar language)
2008- Reflexology (in Myanmar language)
2012- Collection of Political Commentaries
2013 -Two Collections of Political Commentaries
2015- Collection of Political Commentaries
Personal History
I grew up in Yankin township, Yangon region since I was born on 2nd October 1969. I attended the primary and middle school classes in No (1) State Middle School and I graduated High School in 1986 with flying colours in all subjects from the State High School No. (2), Bahan Township. I then attended the Institute of Medicine 2 Yangon in November 1986. I was a student activist during the days of 8888 uprising in Myanmar. I was arrested by the military intelligence in June 1989 and I was jailed for four years in Insein prison. In 1992, I was pardoned by the partial amnesty order and I was permitted to continue my classes at the Institute of Medicine (2), Yangon. I graduated in December 1999 with a bachelor Degree in Medicine and Surgery (M.B,B.S). After completion of my internship in the North Okkalapa General Hospital in Yangon, I set up a private advertising and marketing business with some of my colleagues. In 2000, I married my wife, Ms. Shin Min. My two daughters were born in 2001 and 2003 respectively. At that time, my private business was focused on the innovation of tools that would facilitate the marketing of the medical products and services in Yangon. Some of the tools that I imagined were the publication of the directory of private clinics and healthcare services in Yangon and the compilation of the list of the specialist doctors in Yangon and the list of General Practitioner clinics in Yangon. I attended the Institute of Economics Yangon in 2001 and I graduated with a Diploma in Management and Administration (DMA). In 2003 when the private banks’ financial crisis was surfaced in Myanmar, my private business was also affected and I decided to reduce the scope of my business and I started my business as a professional translator and writer. I translated and compiled three books on Blood Types and Diet, the United Nations and its Organizations and the World Facts Book. In 2006,  I am also a freelance political commentator and political analyst, regularly contributing the commentaries and analysis reflecting current domestic political issues and challenges in local newspapers and news journals. I have been contributing my comments and analysis in local and foreign media including VOA, BBC, RFA, NHK, DVB and Irrawaddy. My fields of interest are the managing peoples, research, knowledge- sharing, chess game, internet surfing and English language study. My subjects of interest cover administration, management, social science, political science, economy, development and the post- independence history of Myanmar.

96 Comments

 1. What a nice comment that makes a lot of sense. I am very interested in this topic and glad to find some information about it here.
  In this website there is also a lot of interesting and useful information:

  נערות ליווי

 2. HoOkAh MaGic наш официальный бренд
  Набрав в поисковике Вы можете посетить наш сайт
  и возможно приобрести кальяны и всё для них.
  Доставка по всей России
  Бесплатная консультация
  Отправка в день заказа
  Персональные скидки
  Строго 18+

 3. HoOkAh MaGic наш официальный бренд
  Набрав в поисковике Вы можете посетить наш сайт
  и возможно приобрести кальяны и всё для них.
  Доставка по всей России
  Бесплатная консультация
  Отправка в день заказа
  Персональные скидки
  Строго 18+

 4. HoOkAh MaGic наш официальный бренд
  Набрав в поисковике Вы можете посетить наш сайт
  и возможно приобрести кальяны и всё для них.
  Доставка по всей России
  Бесплатная консультация
  Отправка в день заказа
  Персональные скидки
  Строго 18+

 5. I really cannot add more to what was said because you have disclosed all important information. I must say that this site is quite nice.
  In this website there is also a lot of interesting and useful information:

  נערות ליווי

 6. Знаете ли вы?
  Иногда для поддержки экономики деньги «разбрасывают с вертолёта».
  Залётная птаха занесена в перечень птиц России спустя более полувека после открытия вида.
  Министр социального обеспечения Израиля однажды назвала почти всех выходцев из СССР своими клиентами.
  Роден назвал свои «Врата ада» напрямую, а его соотечественник только намекнул.
  Фиктивно отменить рабство в Камбодже её короля заставили французские колонизаторы.

  http://www.arbeca.net/

 7. Если вам нужно купить ленточный конвейер в Москве, то советую воспользоваться услугами компании «Проект плюс». Их сайт находится по адресу всеконвейеры.рф. Работают по всей России. Цены демократичные, сроки изготовления очень быстрые, качество хорошее.
  Купить ленточный конвейер в Москве можно заказав на сайте всеконвейеры.рф

 8. pokerok – покердом промокод при регистрации, покердом играть

 9. Если вам нужно заказать винтовой конвейер в Нижнем Новгороде, то советую воспользоваться услугами компании «Проект плюс». Их сайт находится по адресу всеконвейеры.рф. Работают по всей России. Цены демократичные, сроки изготовления очень быстрые, качество хорошее.
  Купить винтовой конвейер в Нижнем Новгороде можно заказав на сайте всеконвейеры.рф

 10. Great weblog here! Additionally your website lots up very fast!
  What web host are you the usage of? Can I get your affiliate hyperlink for your host?
  I want my site loaded up as fast as yours lol

  Visit my web-site buy generic viagra (judproducts.com)

 11. Thank you very much for the invitation :). Best wishes.
  PS: How are you? I am from France 🙂

 12. омега скам, omega best hyip, bartosz nafalski piramida, bartosz nafalski omega, омега бест пирамида, bartosz nafalski piramida, bartosz piramida, omega bartosz, omega, бартож омега бест

  https://omega.best

 13. I really cannot add more to what was said because you have disclosed all important information. I must say that this site is quite nice.
  In this website there is also a lot of interesting and useful information:

  נערות ליווי

 14. Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying cbd simson bud seeds for sale (Yvette)
  a while but I never seem to get there! Appreciate it

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.