အမည္  –                            ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း

ကေလာင္အမည္-               ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း

အဘအမည္-                        ဦးသန္းေအာင္

အမိအမည္   –                       ေဒၚသန္းသန္း

ေမြးသကၠရာဇ္-                       ၂-၁၀- ၁၉၆၉

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးအမွတ္-       ၁၂/ရကန(ႏိုင္) ၀၇၂၃၃၈

လူမ်ဳိး/ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ-     ဗမာ၊ ဗုဒၶဘာသာ

ပညာအရည္အခ်င္း-                MBBS (ေဆးပညာဘြဲ႔) ေဆးတကၠသိိုလ္(၂) ရန္ကုန္ (၁၉၉၉)ခုႏွစ္။

D.M.A(စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဘာသာ ဒီပလုိမာ) (ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္)

အလုပ္အကိုင္ –                    ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆာင္းပါးရွင္ ။

၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ အဘ ဦးသန္းေအာင္၊ အမိ ေဒၚသန္းသန္းတို႔မွ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္   ေနထိုင္ ႀကီးျပင္းခဲ့ပါသည္။ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းပညာကို ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ အထက(၁) အစိုးရ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ သင္ယူခဲ့ၿပီး၊ အထက္တန္းပညာကို အထက(၂)ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္အစိုးရ အထက္ တန္းေက်ာင္းတြင္ သင္ယူခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ စာသင္ႏွစ္တြင္ ဒသမတန္းစာေမးပြဲၸ၌ (ဘာသာစုံဂုဏ္ထူးျဖင့္) ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ထုိေနာက္ ၁၉၈၆ခုႏွစ္တြင္ ေဆးတကၠသိုလ္အမွတ္         (၂) ရန္ကုန္တြင္ ေဆးပညာ ဘာသာကို စတင္တက္ေရာက္ သင္ယူခဲ့ သည္။ ေဆးတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ေနစဥ္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အတြင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံအတြင္း တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး အျဖစ္ပါ၀င္ခဲ့ပါ သည္။          ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွား ေနစဥ္အတြင္း စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ေထာင္ဒဏ္ (၄) ႏွစ္က်              ခံခဲ့ရၿပီး၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရ၏ ျပစ္ဒဏ္ေလ်ာ့ေပါ့ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာအမိန္႔ျဖင့္ အင္းစိန္ေထာင္မွ  ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။    ၄င္း ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ပင္ ေဆးတကၠသိုလ္(၂)တြင္ ပညာဆက္ လက္သင္ၾကားခြင့္ရခဲ့ၿပီး၊ ေဆးပညာဘြဲ႔ (MBBS)ကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ေျမာက္ဥကၠလာပ ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံတြင္ အလုပ္သင္ဆရာ၀န္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ သူငယ္ခ်င္းအခ်ဳိ႕ျဖင့္ပူးတြဲ၍ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း ပုဂၢလိကကုမၸဏီကို တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။              ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ မရွင္မင္းႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး သမီး(၂)ေယာက္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေနာက္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းကုိ ေဆးႏွင့္                    ေဆးကု သမႈသုံး ကရိယာမ်ားကို စတင္သုံးစြဲလာႏုိင္ေရး ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး ေၾကာ္ျငာေပးျခင္းအတြက္ ေျပာင္း လဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၊ ပုဂၢလိက ေဆး႐ုံ ေဆးခန္းမ်ား၏ စာရင္းႏွင့္လမ္းညႊန္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။                           ထုိ႔ေနာက္ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ဒီပလုိမာဘြဲ႕(DMA)ကို (၂၀၀၁) ခုႏွစ္တြင္                          တက္ေရာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဘာသာျပန္ဆရာႏွင့္ စာေရးဆရာအျဖစ္ စာေပလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ေသြး အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ဓာတ္စာမ်ား၊  ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႏွင့္ ၄င္း၏ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကမၻာ့အခ်က္အလက္မ်ားစသည့္ စာအုပ္(၃)အုပ္တုိ႔ကို ဘာသာျပန္ခဲ့ေရး သားခဲ့ၿပီး၊  အျခားတဘက္တြင္လည္း ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရး အၾကပ္အတည္းႏွင့္ စိန္ေခၚ မႈမ်ား၊ အခင္းအက်င္း မ်ား၊ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာသုံးသပ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဆက္စပ္ ေဆာင္းပါးမ်ားစြာကို ျပည္တြင္းသတင္း စာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေရးသားလွ်က္ရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထားအျမင္ႏွင့္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားေပး၍ VOA, BBC, RFA, NHK, DVB ႏွင့္ ဧရာ၀တီ မီဒီယာမ်ားတြင္ ပုံမွန္ပံ့ပုိးကူညီေနပါသည္။

၀ါသနာပါေသာ နယ္ပယ္မ်ားမွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ သုေတသန၊ ဗဟုသုတမွ်ေ၀ျခင္း၊ စစ္တုရင္ကစားျခင္း၊ အင္တာနက္မွ ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာေလ့လာျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္၀င္စားေသာ ဘာသာရပ္ မ်ားမွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ၊ စီးပြားေရး၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈဘာသာရပ္ႏွင့္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပုိင္းသမိုင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

 

Name:           YAN MYO THEIN, Dr. Political Commentator/Analyst
Address:         Building No 268, Room No 1 No 2 Ward, Yankin Township,Yangon City, Yangon Region Myanmar
National Registration Card No /Nationality:    12/YaKaNa (Naing) 072338 Bamar
Religion:       Buddhist
Date of Birth:    2nd October, 1969
Age:   47
Blood Group/ Height:    O/5 feet 10 inch
Weight:      205 Lb

Marital Status:      Married

Children:        2 daughters

Language:     English; four skills on average

Computer Skill:     Average user level in Microsoft Office, Page Maker and Adobe Photoshop Completion of Computer Hardware Maintenance Training
phone home : 95-1-556677 phone mobile : 95-9-5178784

e mail: yanmyothein69@gmail.com https://twitter.com/Yanmyothein https://www.facebook.com/yan.m.thein

Full Post secondary Education History, including:
Institute Name and Location :         Department of Management Studies, Institute of Economics,
Beginning & Ending Dates of Attendance :       Yangon From 2001 to 2003

Type of Degree earned:      D.M.A
Field of Study:    Diploma in Management & Administration Management, Administration, Leadership Accounting, Business Planning
Institute Name and Location:      University of Medicine (2), Yangon
Beginning & Ending Dates of Attendance:    From November 1986 to 1999
Type of Degree earned:  M.B,B.S

Field of Study:   Medicine, Child Healthcare, Obstetrics & Gynecology and Surgery

Full Employment History
Employment Title & Location:   Political Commentator/Political Analyst Yangon, Myanmar
Beginning Date of Employment:  1st January 2011
Employment Status:  part-time
Media Partners:   VOA; BBC; DVB; RFA; NHK; Irrawaddy 7 Day Daily Newspaper
Daily Eleven Newspaper

Summary of service activities, including:

Organization name and location:  Than Lwin Citizen Empowerment Program

Start & end dates of service and per week:    Started in 2013,at least eight township trips per year out of Yangon

Service Role and Duties
The capacity and knowledge of the grassroots activists and politicians are facilitated and enhanced. My assessment and interpretation on current domestic political situation are shared among the local activists and local politicians.

Summary of Political Involvement

1989 April
Member of Political Leading Committee of All Burma Federation of Student Unions
Central Executive Committee Member of All Burma Federation of Student Unions

1989 June 23
Being detained by the military junta

 1989 July
Under detention in Insein Prison in accordance with section 10 (A) of Special Act

l992 May
Being released under 11/92 announcement issued by military junta

  1996
Being detained and interrogated for 3 weeks at the military intelligence unit for suspicion of my involvement in 1996 Student Protest

1999
Being detained and interrogated again for a month on suspicion of my involvement in the Student Underground activities

Writing of Political Commentaries

2006
Writing of political, historical and educational commentaries in local weekly news journals and monthly magazines

2013 till now
Writing of political commentaries in local private daily newspapers and weekly news journals
Publications of Books
2002 -The World in Figures (in Myanmar language)
2003- United Nations and affiliated Organizations
(in Myanmar language)
2003- Blood Group and Better Living
(in Myanmar language)
2008- Reflexology (in Myanmar language)
2012- Collection of Political Commentaries
2013 -Two Collections of Political Commentaries
2015- Collection of Political Commentaries
Personal History
I grew up in Yankin township, Yangon region since I was born on 2nd October 1969. I attended the primary and middle school classes in No (1) State Middle School and I graduated High School in 1986 with flying colours in all subjects from the State High School No. (2), Bahan Township. I then attended the Institute of Medicine 2 Yangon in November 1986. I was a student activist during the days of 8888 uprising in Myanmar. I was arrested by the military intelligence in June 1989 and I was jailed for four years in Insein prison. In 1992, I was pardoned by the partial amnesty order and I was permitted to continue my classes at the Institute of Medicine (2), Yangon. I graduated in December 1999 with a bachelor Degree in Medicine and Surgery (M.B,B.S). After completion of my internship in the North Okkalapa General Hospital in Yangon, I set up a private advertising and marketing business with some of my colleagues. In 2000, I married my wife, Ms. Shin Min. My two daughters were born in 2001 and 2003 respectively. At that time, my private business was focused on the innovation of tools that would facilitate the marketing of the medical products and services in Yangon. Some of the tools that I imagined were the publication of the directory of private clinics and healthcare services in Yangon and the compilation of the list of the specialist doctors in Yangon and the list of General Practitioner clinics in Yangon. I attended the Institute of Economics Yangon in 2001 and I graduated with a Diploma in Management and Administration (DMA). In 2003 when the private banks’ financial crisis was surfaced in Myanmar, my private business was also affected and I decided to reduce the scope of my business and I started my business as a professional translator and writer. I translated and compiled three books on Blood Types and Diet, the United Nations and its Organizations and the World Facts Book. In 2006,  I am also a freelance political commentator and political analyst, regularly contributing the commentaries and analysis reflecting current domestic political issues and challenges in local newspapers and news journals. I have been contributing my comments and analysis in local and foreign media including VOA, BBC, RFA, NHK, DVB and Irrawaddy. My fields of interest are the managing peoples, research, knowledge- sharing, chess game, internet surfing and English language study. My subjects of interest cover administration, management, social science, political science, economy, development and the post- independence history of Myanmar.

6,812 Comments

 1. What a nice comment that makes a lot of sense. I am very interested in this topic and glad to find some information about it here.
  In this website there is also a lot of interesting and useful information:

  נערות ליווי

 2. HoOkAh MaGic наш официальный бренд
  Набрав в поисковике Вы можете посетить наш сайт
  и возможно приобрести кальяны и всё для них.
  Доставка по всей России
  Бесплатная консультация
  Отправка в день заказа
  Персональные скидки
  Строго 18+

 3. HoOkAh MaGic наш официальный бренд
  Набрав в поисковике Вы можете посетить наш сайт
  и возможно приобрести кальяны и всё для них.
  Доставка по всей России
  Бесплатная консультация
  Отправка в день заказа
  Персональные скидки
  Строго 18+

 4. HoOkAh MaGic наш официальный бренд
  Набрав в поисковике Вы можете посетить наш сайт
  и возможно приобрести кальяны и всё для них.
  Доставка по всей России
  Бесплатная консультация
  Отправка в день заказа
  Персональные скидки
  Строго 18+

 5. I really cannot add more to what was said because you have disclosed all important information. I must say that this site is quite nice.
  In this website there is also a lot of interesting and useful information:

  נערות ליווי

 6. Знаете ли вы?
  Иногда для поддержки экономики деньги «разбрасывают с вертолёта».
  Залётная птаха занесена в перечень птиц России спустя более полувека после открытия вида.
  Министр социального обеспечения Израиля однажды назвала почти всех выходцев из СССР своими клиентами.
  Роден назвал свои «Врата ада» напрямую, а его соотечественник только намекнул.
  Фиктивно отменить рабство в Камбодже её короля заставили французские колонизаторы.

  http://www.arbeca.net/

 7. Если вам нужно купить ленточный конвейер в Москве, то советую воспользоваться услугами компании «Проект плюс». Их сайт находится по адресу всеконвейеры.рф. Работают по всей России. Цены демократичные, сроки изготовления очень быстрые, качество хорошее.
  Купить ленточный конвейер в Москве можно заказав на сайте всеконвейеры.рф

 8. pokerok – покердом промокод при регистрации, покердом играть

 9. Если вам нужно заказать винтовой конвейер в Нижнем Новгороде, то советую воспользоваться услугами компании «Проект плюс». Их сайт находится по адресу всеконвейеры.рф. Работают по всей России. Цены демократичные, сроки изготовления очень быстрые, качество хорошее.
  Купить винтовой конвейер в Нижнем Новгороде можно заказав на сайте всеконвейеры.рф

 10. Great weblog here! Additionally your website lots up very fast!
  What web host are you the usage of? Can I get your affiliate hyperlink for your host?
  I want my site loaded up as fast as yours lol

  Visit my web-site buy generic viagra (judproducts.com)

 11. Thank you very much for the invitation :). Best wishes.
  PS: How are you? I am from France 🙂

 12. омега скам, omega best hyip, bartosz nafalski piramida, bartosz nafalski omega, омега бест пирамида, bartosz nafalski piramida, bartosz piramida, omega bartosz, omega, бартож омега бест

  https://omega.best

 13. I really cannot add more to what was said because you have disclosed all important information. I must say that this site is quite nice.
  In this website there is also a lot of interesting and useful information:

  נערות ליווי

 14. Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying cbd simson bud seeds for sale (Yvette)
  a while but I never seem to get there! Appreciate it

 15. hello there and thank you for your information – I have definitely picked up anything new from right here.
  I did however expertise several technical issues
  using this web site, as I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it
  to load correctly. I had been wondering if your web
  host is OK? Not that I’m complaining, but slow
  loading instances times will often affect your placement in google and could damage your quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Well I’m adding this RSS to my e-mail and can look out dosage for cbd oil for dogs a lot more of your respective intriguing content.
  Ensure that you update this again soon.

 16. hydra top – гидра пвх официальный сайт, как зайти на гидру с айфона

 17. What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely useful and it has aided me out loads.

  I hope to give a contribution & help other customers like its aided me.
  Good job.

  Feel free to visit my web blog Cbd Oil distributors

 18. #Hookahmagic
  Мы всегда с Вами и стараемся нести только позитив и радость.
  Ищите Нас в соцсетях,подписывайтесь и будьте в курсе последних топовых событий.
  Строго 18+

  Кальянный бренд Фараон давно завоевал сердца ценителей кальянной культуры вариативностью моделей кальянов,
  приемлемым качеством и низкой ценовой политикой. Именно эти факторы играют главную роль в истории его успеха. Не упускайте очевидную выгоду и вы! Заказывайте кальян Pharaon (Фараон) 2014 Сlick в интернет-магазине HookahMagic и оформляйте доставку в любой регион РФ. Мы гарантируем быструю доставку и высокое качество предоставляемой продукции.

  https://h-magic.su/flow
  Удачных вам покупок!

 19. #Hookahmagic
  Мы всегда с Вами и стараемся нести только позитив и радость.
  Ищите Нас в соцсетях,подписывайтесь и будьте в курсе последних топовых событий.
  Строго 18+

  Какой кальян купить новичку?
  Если это первая покупка, то лучше начать с более простых моделей. Это изделия со средней высотой (70 см) и одной насадкой. Количество труб влияет на работу устройства. Это будет трудная задача.

  Очень важно обращать внимание на материал шахты. Чем он прочнее, тем дольше прибор прослужит. Срок службы устройства минимум на 10 лет.

  https://h-magic.su/уголь
  Рекомендуется обращать внимание на внутренний диаметр шахты. Он должен быть минимум 12 см.

  Можно рассмотреть также электронные изделия. Они компактные и простые в использовании. Безопасный дым. Его можно курить (парить) даже в общественных местах. Что касается его вкусовых качеств – они ничем не уступают традиционным устройствам. Какой электронный кальян купить лучше? Самый распространенный гаджет – площадь Sturbuzz.

 20. Если вам нужно заказать винтовой конвейер в Самаре, то советую воспользоваться услугами компании «Проект плюс». Их сайт находится по адресу всеконвейеры.рф. Работают по всей России. Цены демократичные, сроки изготовления очень быстрые, качество хорошее.
  Купить винтовой конвейер в Самаре можно заказав на сайте всеконвейеры.рф

 21. бездепозитный бонус за регистрацию в казино superslots

  superslots club

 22. Ищите Нас…

  #Hookahmagic

  В настоящее время стало очень популярным курить кальяны. Это ему объяснение. Во-первых, кальян помогает снимать стресс. Во-вторых, люди, которые отказались от обычных сигарет или находятся в процессе отказа, используют кальян в качестве замены вредной привычки.
  Приобрести кальян, аксессуары, табак для кальяна дешево можно в специализированном магазине. Продавцы консультанты всегда помогут подобрать лучший вариант. Но не все специалисты смогут ответить на главные вопросы курильщика: «Какие виды кальяна бывают?», «Сколько можно курить по времени?», «Почему иногда болит голова от кальяна?» и так далее. Всё это будет описано ниже в статье.
  Какие бывают кальяны
  В определенных барах персонал обычно начинают свой разговор с фразы: «Какой табак для кальяна вы бы хотели выбрать?». Но никогда не спрашивают какой кальян человек хотел бы покурить. Многие курильщики считают, что самое важное в таком процессе только лишь табак. Сами же кальяны обычно различают только по цвету и остальным внешним признакам. Курение могут испортить и другие факторы.
  https://h-magic.su/tortuga

  К таким можно отнести:
  Бренд кальяна;
  Материал изготовления;
  Способ забивки;
  Размер колбы.

  Мы всегда с Вами и стараемся нести только позитив и радость.
  Ищите Нас в соцсетях,подписывайтесь и будьте в курсе последних топовых событий.
  Amy,Tortuga,Alfa Hookah…
  Строго 18+

 23. Если вам нужно заказать винтовой конвейер в Новоросийске, то советую воспользоваться услугами компании «Проект плюс». Их сайт находится по адресу всеконвейеры.рф. Работают по всей России. Цены демократичные, сроки изготовления очень быстрые, качество хорошее.
  Купить винтовой конвейер в Новоросийске можно заказав на сайте новоросийск.всеконвейеры.рф

 24. What Will I Get ?
  A Beginner’s Guide to Microsoft Excel – Microsoft Excel, Learn Excel, Spreadsheets, Formulas, Shortcuts, Macros
  Knowledge of all the essential Excel formulas
  Become proficient in Excel data tools like Sorting, Filtering, Data validations and Data importing
  Master Excel’s most popular lookup functions such as Vlookup, Hlookup, Index and Match
  Harness full potential of Excel by creating Pivot tables with slicers
  Make great presentations using the Conditional and Table formatting options
  Requirements
  You will need a PC with any version of Excel installed in it
  Description
  6 Reasons why you should choose this Excel course
  Carefully designed curriculum teaching you only the most used functionalities of Excel in business environment
  Concise – you can complete this course within one weekend
  Business related examples and case studies
  Ample practice exercises because Excel requires practice
  Downloadable resources
  Your queries will be responded by the Instructor himself
  https://fas.st/PW7sBG

 25. xion скам, xion cash развод, ксион отзывы, xion отзывы, млм проект россия, xion мошенники, xion cash reviews, ксион скам, xion cash Украина, xion выплаты

 26. Роман Викторович Василенко — российский пирамидщик, связан с конторами «Жилищный кооператив Best Way» и «Life is good». В последнее время пробует свои «навыки» в коучинге. Засветился на сильном самопиаре (регулярно в него вливаются огромные денежные суммы). В связи с разоблачением в России переехал на работу в Казахстан и другие республики бывшего СССР. Пытается удалять негативные публикации о себе из интернета.

  Содержание
  1 Биография
  2 Компромат
  3 Самопиар
  4 Ссылки

  Биография
  Родился 5 апреля 1969 года в Ленинграде.

  Окончил Ярославское Высшее Военное Финансовое училище.

  Работал военным, на флоте.

  С 1998 года деятельность Василенко носит, в основном, сомнительный характер.

  С 1998 года связан с конторой «Save-Invest».

  С 2010 года связан с пирамидой «Life division».

  С 2013 года связан с конторой «International Financial Community», которая реализовала мошеннический продукт «WellMax». Скам данной «программы» был списан на некий «рейдерский захват фирмы Василенко».

  С 2014 года связан с финансовыми пирамидами «Life is Good Ltd.» и «Best Way». Является номинальным директором данных контор.

  С 2017 года работает в связке с Владимиром Соловьёым и Радиславом Гандапасом, проводя «мастер-классы» с ценой в диапазоне 150—1000 $ за вход с одного человека.

  Компромат

  Фотошоп «встречи» Василенко с Трампом
  На форуме Mbell.info размещана специальная тема «Жилищная пирамида — ЖК Best Way (Бест Вей)», в которой подробно расписывается мошенничество пирамиды и Василенко в частности.] Наиболее интересные комментарии:

  у того же Романа Василенко рыльце-то в пушку — до Life is Good им были созданы лохотроны-скамы Life Division, Good Life и International Financial Community.
  А сам Роман Василенко — белый и пушистый. Создатель новой финансовой пирамиды ЖК БЕСТ ВЕЙ. Что он сам нам и доказал. И что создатель и что — ПИРАМИДА.
  Г. Василенко подтверждает, что ЖК Best Way — финансовая пирамида. Где можно получить официальную информацию о «рейдерском захвате» прежней компании, руководимой Романом Василенко?
  Я думал, что пирамиды под видом ЖК уже отошли.
  К статье «Good Life лохотрон? International Financial Community пирамида?» имеются комментарии:]

  А вот Василенко пользовался услугами All Together вор и мошенник умышлено создал скандал передрал Profit Max и маркетинг. Обзвонил всех моих сотрудников до первого уровня и тянет людей в не существующую Good Life нет документов и лицензий. Спасите людей от этих аферистов Василенко и Валдай.
  Дмитрий, почему бы вам не рассказать читателям о том, что Романа Василенко, которого Вы уличили в воровстве именно за это и выгнали из этой сомнительной Гуд Лайф 21 января по решению совета так называемых директоров. Его с позором отвезли в аэропорт и выгнали из Турции прямо с семинара.
  На сайте «УралБизнесКонсалтинг» вышла разоблачающая мошенническую схему Василенко статья «„Бэст Вэй“: пирамида для предпринимателей».]

  Алексей Горелов в своем блоге пишет следующее о Василенко:

  Мне всегда становится весело в таких случаях. Все три предыдущих прожекта провалились, люди в предыдущих «прожектах» потеряли деньги, тысячи поломанных судеб, но… он ни при чём! «Его подставили»!]
  На портале Кредиттотзыв.ру вышла тема «В Набережных Челнах открылся филиал ЖК „БестВей“, который сразу окрестили пирамидой».]

  В июне 2017 года Прокуратура Астаны начала расследование в отношении 7 компаний по подозрению в создании инвестиционных пирамид, в их числе оказался и Best Way:

  В связи с тем, что в деятельности потребительских кооперативов «Единый выбор», «Фри Хоум» (Free-DOM Servise), «Бест Вэй» (Best Way), «Свой квадрат», EmpeReal Profit, «Общий дом» и ТОО Dream Life усматриваются признаки инвестиционной пирамиды, Департаментом государственных доходов Астаны в отношении руководителей этих организаций проводятся досудебные расследования по статье 217 УК РК «Создание и руководство финансовой и инвестиционной пирамидой».]
  На портале Инсайдер.орг вышла аналитическая статья «Тюрьма и нары: лучший путь для Ромы Василенко», в которой достойные внимания следующие утверждения:

  Сомнения в честности и законности ЖК появляются уже на первых этапах знакомства с условиями договора. Например, настораживает то, что сотрудники компании предлагают в качестве взноса за предполагаемую квартиру отдать материнский капитал или сертификат «Молодая семья», что, согласно закону, они делать не имеют права. Однако, сообщники Ромы Василенко, обожающего фотографироваться в военной форме на фоне полуголых моделей, не брезгуют ничем.
  Внакладе не останется, похоже, лишь Рома Василенко, который лично для себя элитную недвижимость – где-нибудь на теплых заморских берегах – уж точно за чужие средства приобрел. Ну, а не особо разборчивые б..ди, к которым так неравнодушен «жилищный Мавроди», на капитал, украденный у стариков и многодетных матерей, всегда охотно набегут, как крысы на разлагающийся труп.]
  На портале Неолурк в разоблачающей статье «Роман Василенко» указывается, что:

  Пытается выставлять себя успешным бизнесменом, тренером, гуру. На самом деле — лицо разных пирамид, пешка в игре крупных сил.
  Василенко вложился в саморекламу. Так, он смог купить с потрохами многие средства массовой информации.]
  В сентябре 2018 года вышла разоблачающая статья «Белгород не поверил в Best Wаy», в которой говорится:

  После активизации деятельности петербургского жилищного кооператива Best Wаy в Белгородской области региональные власти опубликовали официальное предостережение для потенциальных покупателей жилья и направили запрос о проверке деятельности ЖК в прокуратуру.]
  Самопиар
  Роман Василенко и его кураторы вливают большие денежные средства для пиара как Best Way, так и самого Василенко. Созданы следующие проплаченные публикации в крупных СМИ: «Президент холдинга Life is Good Роман Василенко: жилищный кооператив — это альтернатива ипотеки с низким процентом рассрочки» (Интерфакс), “Роман Василенко: «Хорошо гражданам — хорошо стране» (Правда.ру), «Роман Василенко: современные методы для сохранения человеческого капитала в России» (Вести.ру), «Роман Василенко — Парадигма Успеха!» (Известия), «Возрождая традиции прошлого: в Крыму прошел бал офицеров» (Звезда).

  Роман Василенко также занимался самопиаром в «Википедии»: создавалась статья «Василенко, Роман Викторович», которая была удалена в июне 2015 со следующими комментариями:

  Значимость этой статьи для Википедии ставлю под сомнение, фактически всё сводится к рекламе «Бест Вэй», который сам по себе крайне сомнителен.
  Соответствие критериям ВП:КЗП предпринимателя не показано — ещё один мелкий гешефтмахер от сетевого маркетинга.0] В английском отделении «Википедии» созданная статья «Roman Vasilenko» существует до сих пор.
  Помимо «Википедии» статьи про Василенко обнаружены на вики-порталах cyclowiki.org, wikireality.ru, allll.net, которые обогащены негативной информацией:

  Его оппоненты утверждают, что созданные им структуры имеют признаки финансовой пирамиды.1]
  Ссылка на критику была размещена в ныне удаленной статье в русской Википедии о Василенко, в ответ с IP 188.162.64.133 и за подписью «Юридический отдел ЖК „Бест Вей“» было размещено требование удалить ссылку на критику под угрозой обратиться в суд, на что Джекалоп ответил «Вперёд. Обращайтесь»2] Также есть материал на traditio.wiki, пока не обогащённый компроматом.
  Василенко замечен в любви к экстравагантной форме самопиара — создание фотошоп-изображений, где Василенко находится рядом с очень известными людьми, особое внимание заслуживает фотошоп, на котором Василенко «встречается» с Дональдом Трампом (есть даже «фотошопное» видео «встречи»)

 27. Hurry up to look into loveawake.ru you will find a lot of interesting things

 28. Having mastered the vastness of the Taobao mega-resource,
  I discovered the advantages of the Aliexpress online trading platform.
  This site is a division of Taobao, but for small wholesalers and wholesalers.
  Why Aliexpress is so good, and what are its shortcomings.

  https://lite.al/jQfUW
  The first and greatest advantage of this Internet resource is the absence of intermediaries from both the Russian and Chinese sides.
  That is, you can make purchases on Aliexpress yourself by paying with a card.
  The second advantage is contacting the seller directly, you can ask questions about the product and the timing of the collection of the parcel.
  And of course, you will be given a track – the number of the postal item, so that you can track the movement of the parcel.
  The third significant advantage of Aliexpress is the language of the site – it is English, which makes it very easy to translate and search for goods.
  Of course, those who are not sure of their English can use the on-line google translator or another, the names must be written in the search line in English, even if your page is translated into Russian.
  The fourth advantage is the possibility of free delivery to Russia. This is a very nice little thing, the products can be sorted by selecting this “Free shipping” condition under the search bar.
  The fifth advantage of this small-scale wholesale resource is that you can find a product that is sold for 1 piece, and there is no need to buy extra units of the product.
  To do this, you need to pay attention to the indication of how many units of goods are available for one order, for example: the price costs 5.2 $ / piece and the minimum number of units of goods for one order is not indicated, in another case it is indicated as follows – 3 piece / lot 1.91 $ / piece , that is, the cost of one order is 5.72 dollars,
  and the price of a unit is 1.91 dollars, you must purchase 3 units. Another convenience is the indication of the price of the item in US dollars.
  It is very convenient and understandable, there is no need to rack your brains with transfers from yuan into dollars – rubles. Also, money is debited from the card at the rate set by your bank.

 29. Септик для дачи непостоянного проживания под ключ

  Для вас мы предлагаем высококлассные сервис по монтажу автономной канализации под ключ, владеем исключительной методикой и частным подходом к работе.
  Автономная канализация цена под ключ-это сегодня наш профиль
  Автономная канализация – наиболее востребованная часть технических коммуникаций
  Дабы не ошибиться с выбором, рекомендуется учитывать характеристики самого дачи (либо коттеджа), габариты участка земли.
  Наша международная компания занимается не только лишь проектированием и сборкой, профессионалы дополнительно делают последующее сопровождение автономной канализации.

 30. Привет! Видели занос в Casino Z? Оцените стрим https://www.youtube.com/watch?v=NoNfuQCLN7A&feature=youtu.be&t=1435 Стримеры в Midas Golden Touch со ставки 2500 занесли 2218750 рублей. А в целом за стрим около 3 000 000. На следующий день написали, что казино им все бабки вывел без проблем

 31. Коуч-консультация – Съэкономь свои нервы и деньги! https://youtu.be/mo8XtqLZyhk Выбор самого эффективного вида интернет рекламы для Вашего бизнеса. Опыт 27 лет

 32. Привет! Видели занос в Casino Z? Оцените стрим https://www.youtube.com/watch?v=NoNfuQCLN7A&feature=youtu.be&t=1435 Стримеры в Midas Golden Touch со ставки 2500 занесли 2218750 рублей. А в целом за стрим около 3 000 000. На следующий день написали, что казино им все бабки вывел без проблем

 33. I was passed on in the music business many, many times before Herbie heard my demo and Believed in me.Who created the sound effects loop at the beginning of the song.Lofty statements are made but they neither detract nor enhance.Thursday, 11 October 2018, 3 51 pm New Zealand National Party.Buddy Miles, Big Brother and the Holding Company, Sweetwater Lights Joe s Lights, Notes 2 Shows.

  http://affrogesonmagbucumtakevesula.xyz/17/la-banda-italian-version-los-locos-el-meneaito-album-cd-album.php

 34. Guys just made a website for me, look at the link:
  d Tell me your references. Thanks!

 35. Качественные препараты для повышения потенции http://viagrushka.com.ua Для усиления твердой эрекции и продление полового акта. У нас можно купить таблетки Виагра, Сиалис, Левитра и другие мужские и женские возбудители для секса. Доставка по Киеву и по всей Украине – анонимная. Вся продукция сертифицирована

 36. Here loveawake.ru you are waiting for interesting Dating only for adults!

 37. A new company in which over half a year more than 9 million people https://crowd1.com/signup/tatyanaflorida have registered. Profit comes from the shares of the world’s largest gaming channels. Gambling, mobile share with us 50%. Passive and active income. Viber/WhatsApp +12487304178 Skype tatyana.kondratyeva2

 38. We absolutely love your blog and find many of your post’s to be just what I’m looking for. Does one offer guest writers to write content for yourself? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on most of the subjects you write regarding here. Again, awesome web log! queba.infoforwomen.be/map6.php rot avdrag ansГ¶kan

 39. Ребята только что сделали Интернет магазин мне, находится по ссылке:
  ссылка
  Расскажите, пожалуйста, свои эмоции. СПС!

 40. Ребята только что сделали сайт мне, находится по ссылке:
  такие
  Расскажите, пожалуйста, свои впечатления. Спасибо.

 41. Ребята только что сделали вебсайт мне, находится по ссылке:
  такое
  Расскажите, пожалуйста, свои рекомендации. СПС!

 42. Ребята только что сделали сайт-визитку мне, находится по ссылке:
  вот этот
  Расскажите, пожалуйста, свои замечания. Благодарю!

 43. Ребята только что сделали сайт мне, находится по ссылке:
  вот этот
  Расскажите, пожалуйста, свои замечания. Спасибо.

 44. Ребята только что сделали веб-сайт мне, находится по ссылке:
  этот
  Расскажите, пожалуйста, свои впечатления. СПС!

 45. Ребята только что сделали сайт-визитку мне, находится по ссылке:
  здесь
  Расскажите, пожалуйста, свои рекомендации. Спасибо.

 46. Ребята только что сделали сайт мне, находится по ссылке:
  вот
  Расскажите, пожалуйста, свои замечания. Благодарю!

 47. Ребята только что сделали сайт-визитку мне, находится по ссылке:
  подробнее
  Расскажите, пожалуйста, свои рекомендации. Благодарю!

 48. Ребята толь что доделали веб-сайт для меня по ссылке:
  шапки оптом Напишите Ваши рекомендации. Благодарю.

 49. Цистиновый уролитиаз stevan b РћС‚ “открытой” операции следует РїРѕ возможности отказаться РІРІРёРґСѓ высокой частоты рецидивирования Рё необходимости повторного вмешательства – Урология https://urolog.com.ru/urologiya/mochekamennaya-bolezn/tsistinovyij-urolitiaz.html -Цистиновый уролитиаз Цистиновые камни встречаются редко РЎРїРѕСЃРѕР± удаления цистиновых камней

 50. Guys just made a web-page for me, look at the link:
  portable charger Tell me your credentials. Thanks.

 51. Ребята только что сделали веб-сайт мне, находится по ссылке:
  этом
  Расскажите, пожалуйста, свои впечатления. Благодарю!

 52. Ребята только что сделали вебсайт мне, находится по ссылке:
  вот
  Расскажите, пожалуйста, свои рекомендации. Благодарю!

 53. Ребята только что сделали сайт-визитку мне, находится по ссылке:
  такое
  Расскажите, пожалуйста, свои рекомендации. СПС!

 54. Ребята только что сделали Интернет магазин мне, находится по ссылке:
  тут
  Расскажите, пожалуйста, свои замечания. Сябки)

 55. Ребята только что сделали вебсайт мне, находится по ссылке:
  этим
  Расскажите, пожалуйста, свои замечания. Спасибо.

 56. Ребята только что сделали сайт-визитку мне, находится по ссылке:
  ссылке
  Расскажите, пожалуйста, свои рекомендации. Сябки)

 57. Всем привет!

  RcaLzmKkbORR7MrZsJubMQ6mmZw3hZddph1NwuuRy6P5E62d1h9oy
  18 сентября состоялся деловой вечер-практикум «Вложить: сохранить и увеличить, или Счастье не в деньгах, а в том, как их приумножить», организованный КСК ГРУПП. К участию были приглашены собственники, а также генеральные и финансовые директора среднего и крупного бизнеса.
  Продолжая тему праздников, хочется обратить внимание и на индустрию видеоигр. Ведь в данном случае праздничный сезон – критичное время года, т.к. выпущенные новинки могут стать must-have подарками.
  Коллективное инвестирование выгодно как для крупных, так и для мелких инвесторов.
  Новости бизнеса и финансов.
  По их мнению, в Украине сложилась ситуация, когда огромные потоки капиталов, проходящие через банки, не участвуют в инвестициях, что значительно подрывает всю экономику страны в целом.

  Читайте нас в телеграме

 58. Welcome to the first episode of Science with Sam,
  hosted by New Scientist social media editor Sam Wong,
  who will explain some of the biggest topics in
  science every week.

  https://vietkongloan.com

 59. Компания ООО ИКЦ «ПРОГРЕС» ИНН 5903997924 построена за счет обмана людей, не качественной работе и вообще подходят ко всему формально. Собственник гражданин РФ Беринцев Михаил Викторович. Увидите объявление где адрес 614068, Пермский край, город Пермь, улица Ленина, дом 89 и/или номер телефона +7 (342) 202-59-49 бегите.
  Руководитель Органа по Сертификации: Шостак Максим Сергеевич г. Пермь, ул.Пушкина, дом №1/1.
  ТСЖ и управляющие компании, не дайте себя обмануть!

 60. Loans are taken and processed tiny financial companies
  to global banks. These banks tend to allow funds for
  countries. This leads to an expand in funds as well as
  an expand in advantage through proper money management.
  The process of getting a loan should be understood
  before applying for a loan.

  https://realitypaper.com/history-of-robocash.html

 61. Примеры продаж wooden handmade – 1000 в месяц – на Etsy через Pinterest https://youtu.be/qg-3C_7W1kM после ужасающего падения количества посетителей в месяц

 62. Такие переодевания РЅРµ связаны СЃ половым возбуждением Рё РЅРµ создают психологической зависимости – Сексуальное поведение, РїРѕРґРѕР±РЅРѕ любому РґСЂСѓРіРѕРјСѓ поведению людей, отличается разнообразием Рё сложностью, что затрудняет его определение Рё классификацию. https://urolog.com.ru/seksologiya/okloneniya/transvestizm.html – Трансвестизм РњРЅРѕРіРёРµ мужчины, любящие переодеваться РІ женское платье, предпочитают делать это РЅРµ РЅР° людях, РЅРѕ изображенному здесь мужчине СЏРІРЅРѕ доставляет удовольствие Трансвестизм Трансвестизм

 63. I really like looking through an article that can make men and women think. Also, many thanks for allowing for me to comment!

 64. много интересного

  Я тоже искал и наткнулся на интересную платформу, там много как платных, так и бесплатных курсов.

 65. The new team, called the Bobcats, began competition in 2004.Since the set was released relativity late to the Monster Fighters theme, the Zombie moon stone does not appear in the 9468 Vampyre Castle.FLEETWOOD MAC – GYPSY – STEVIE NICKS – ACOUSTIC GUITAR CLASSIC ROCK COVER.This is couldn t be further from the truth.This harmonica rocker was designed to jam. https://arverenettisi.stanonreloudvisecocefunyltpatti.co Non importa il mio stile di vita.The Deviants, Child of the Sky.Fecha adicionada DOF 17-06-2011.A user-friendly application provides number of deaths and age-standardized death rates by country, year, cause including suicide , sex and age from 1979 onwards.Listen on Apple Music.

 66. They even went as far as becoming pioneers of Krautrock.By far the absolute best party when it comes to gay events in Amsterdam.Concealed door closer with cam-action technology.Mustard What, when I discover I paid out for something that doesn t work.Two teams Red Team and Gold Team of two children a boy and a girl played messy games and answered questions to win a chance to run through an obstacle-strewn Fun House at the end of the show. https://cocsasisinsetur.spiratecphrasanavzanappslowovkave.co PР• ipravГ­me co nejdР• Г­ve aktuГЎlnГ­ verzi cenГ­ku, kterou pak zveР• ejnГ­me na naЕЎich strГЎnkГЎch.These accolades are entirely warranted, undoubtedly; however, as everyone else has said on here already, it s not a prog album.They wouldn t have the nerve to effectively counter such barbarism these days.Alibaba is one example of a B2B e-commerce model.Well, I said, stumped.

 67. Сейчас с работой такой дурдом твориться, многих сократили, а кого вовсе уволили. Вобщем многие многие остались без работы.
  Все сидят дома и ищут удалённую работу. Я тоже искал и наткнулся на интересную платформу,
  там много как платных, так и бесплатных курсов. Там всё пошагово помогут настроить продающие страницы в соц сетях.
  А главное там столько много интересного, засядешь смотреть и на целый день, не оторваться.
  https://pro100.bz/abnizov21

 68. For more information about how to change these settings go to.Tuesday Morning Groove 6 52 10.Though she complained that she was slighted by the wrong of having a paramour put over her, yet, she said, it would be unworthy for her to hate him as an adulterer more than she loved him as a husband; nor would she so far shrink from her lord as to bring herself to hide in silence the guile which she knew was intended against him.His fingerprints were on the broken bedroom window, according to police reports and court testimony.The bombs actually comprise a device that would lead him to the location of the diamond. https://narleligicisi.apcreslintumedlyporzikaligesphe.co We will not be able to give any refunds or accommodations for tickets bought through non-authorized websites.No stronger retrograde force exists in the world.A Stranger With You.The rate was higher for men 218.Sombient – Sombient, defined in the liner notes of The Throne of Drones , portrays a nocturnal, less blissful approach to the chill out underworld.

 69. Уборка квартир/домов/офисов любых помещений в Санкт-Петербурге
  Наведём идеальную чистоту и порядок в день обращения или в любой удобный день и время для Вас
  — Поддерживающая уборка
  — Генеральная уборка
  — Уборка после ремонта
  — Уборка после прорыва канализации
  — Уборка после потопа
  — Уборка запущенных/захламленных квартир
  — Мойка окон и витрин
  — Устранение неприятных запахов
  — Химчистка мебели
  — Вынос и вывоз мусора
  — Все виды уборок любых помещений
  Убираем , чистим , моем объекты любой сложности по доступным ценам
  Используем свои моющие средства и оборудование и всегда новые расходные материалы
  Оплата за наилучший результат после уборки
  Пн-Вс с 6.00 – 22.00, без выходных

  клининговая компания спб

 70. Цена биткоина выросла на 3 процента за последние 24 часа, впервые за 365 дней подняв криптовалюту выше отметки 12 тысяч долларов.
  Биткойн еще далек от своего рекордного пика в 20000 $, которого он достиг в конце 2017 года, но восстановление является признаком того, что BTC все чаще рассматривается как актив-убежище.
  Во времена экономической неопределенности инвесторы, как правило, обращаются к активам с конкретным предложением, таким как золото, так как они не подпадают под инфляционные меры, такие как компенсация количеством.
  Торги по BTC в Южной Америке взлетает до небес на фоне пандемии Covid-19
  Ограниченное количественное-во валюты – в обращении будет всего 21 миллион BTC – значит, что он имеет аналогичные свойства и иногда упоминается как «цифровое золото».
  Раньше в этом месяце компания бизнес-аналитики MicroStrategy сообщила, что стала первой компанией, зарегистрированной на Nasdaq, которая дала добро на BTC в роли главного резервного актива казначейства, использовав целых 250 млн USD из своего актива для вложения в BTC.
  «Вложения отражают нашу веру в то, что BTC, как самая популярная в мире криптовалюта, является надежным средством сбережения и привлекательным инвестиционным активом с более долгосрочным потенциалом роста, чем хранение наличных денег», – объявил директор Майкл Сэйлор.
  С тех пор акции MicroStrategy выросли более чем на 20% после объявления.
  В начале 2009 года был создан генезисный блок биткойна. Это произошло менее чем через год после того, как основатель псевдонима Сатоши Накамото красочно обрисовал криптовалюту в публикации под названием «Биткойн: одноранговая система электронных денег».
  «Так как стремительный взлет BTC продолжается, стоит помнить, что высокая цена BTC иногда может создавать психологический барьер розничному инвестору», – сказал The Independent Саймон Петерс из онлайн-инвестиционной платформы.
  Первоисточник newrush.site

 71. What a material of un-ambiguity and preserveness of valuable know-how regarding unexpected emotions. glycof.naoblal.se/travels/metaux-lourd-dans-le-corps.php metaux lourd dans le corps

 72. Very rapidly this web page will be famous among all blog users, due to it’s fastidious posts raycol.naoblal.se/beautiful-things/stikkende-smerter-i-brystet.php stikkende smerter i brystet

 73. Citizenship by Investment programs (CIP) proposal
  instant passports against donation or genuine estate
  investment. Donation is fifty percent cheaper than
  genuine estate but cannot be recovered. Genuine estate
  cannot be sold for five years.
  citizenship by investment

 74. Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any responses would be greatly appreciated. laruck.naoblal.se/delicious-dishes/kalla-fingrar-och-foetter.php kalla fingrar och fГ¶tter

 75. Medication prescribing information. What side effects? buying lexapro for sale Everything information about medicines. Get information here.

 76. Very shortly this website will be famous amid all blogging viewers, due to it’s fastidious posts raycol.naoblal.se/for-women/sockerfria-kakor-utan-soetningsmedel.php sockerfria kakor utan sГ¶tningsmedel

 77. Awesome blog you have here but I was curious if you knew of any forums that cover the same topics talked about in this article? I’d really like to be a part of community where I can get comments from other experienced people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Thank you! naoblal.se/decorations/paerlcollier-odlade-paerlor.php pГ¤rlcollier odlade pГ¤rlor

 78. Medication information leaflet. Drug Class. buy generic Some trends of drugs. Read information now.

 79. Hello everyone, it’s my first go to see at this web page, and paragraph is in fact fruitful for me, keep up posting these articles or reviews. benmmdi.se/map3.php test speed test

 80. Greetings I am so grateful I found your website, I really found you by error, while I was browsing on Google for something else, Anyhow I am here now and would just like to say many thanks for a marvelous post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the superb job. cator.munhea.se/map6.php borttagning av tГҐnagel

 81. Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too magnificent. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise. I can not wait to read far more from you. This is really a terrific web site. persdap.se/map6.php svala byxor herr

 82. Every weekend i used to go to see this website, as i want enjoyment, for the reason that this this web site conations genuinely pleasant funny data too. panilul.se/map1.php syd energi fiber

 83. Guys just made a website for me, look at the link:
  portable charger Tell me your credentials. THX!

 84. I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one nowadays. brono.aperca.se/map4.php clarins skincare set

 85. There’s definately a lot to find out about this topic. I like all of the points you’ve made. oreiep.se/map25.php pollenallergi medicin receptbelagda

 86. Guys just made a site for me, look at the link:
  Brights Tell me your recommendations. Thank you.

 87. Hi my friend! I wish to say that this post is awesome, nice written and include approximately all important infos. I would like to peer more posts like this . hana.munhea.se/map1.php hummus recept soltorkade tomater

 88. Hi there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts. sasilu.se/map28.php nГ¤r bГ¶rjar kattungar Г¤ta mat

 89. Dental Microscope Operating WRAYMER MS-1500D. Made in Japan. Maximum complete set. Wide-angle binoculars with variable tilt angle 0-180 ° – 12x magnification 5-stop zoom system: 0.4X, 0.6X, 1.0X, 1.6X, 2.5X Vario Focus dynamic focusing range 200mm – 300mm Full HD 1920х1080p CCD Photo / Video camera LED light source 40W-90 000 LUX Installed angular binocular extender Light filters: Orange – for working with composite materials Green – for contrast when working with soft tissues

 90. This blog was… how do you say it? Relevant!! Finally I’ve found something which helped me. Thanks! dehllap.se/map25.php vuxen mГҐlarbok panduro

 91. Ваш девайс ничем не отличается промеж других? Это вероятно
  выправить с поддержкой особых аксессуаров. В нашем интернет
  шоуруме для вас подыщут престижные, прекрасные чехлы чтобы
  телефонных аппаратов в Украине.

  аксессуары для телефона

 92. I am really impressed along with your writing skills and also with the structure in your blog. Is that this a paid subject or did you customize it your self? Anyway stay up the nice quality writing, it is uncommon to look a nice blog like this one nowadays.

 93. It’s an awesome paragraph in favor of all the web users; they will obtain advantage from it I am sure. sasilu.se/map16.php best eye cream for sensitive skin

 94. Coltrane s music was in his and his ensemble s playing, and he could not have achieved what he did without musicians of any less originality and intensity than those in what is now called the classic John Coltrane Quartet.They were essentially the first really hard rock band before Zeppelin, AC DC, and Deep Purple.The Rise of Adolf Hitler – From aimless drifter to brutal dictator, by Jeremy Noakes Hitler s Leadership Style by Dr Geoffrey Megargee Nazi Propaganda by Professor David Welch Japan s Quest for Empire 1931 – 1945 by Dr Susan Townsend Countdown to World War Two Monday 28 August 1939 by Mark Fielder.Mike Zimmer s stout defense finished first in yards 275.Eagles T Lane Johnson now listed as questionable on the injury report. https://traktifotiworlthern.snelgantaginowsprodarsulacatuara.co Case study Career reset.Sterling Silver Starship Booty Body Ready For The Plush Funk 6 51 4.Р’ Р› The Beatles.Here Today Highlights from Tracking Date 8.LГ  aussi, trГЁs bonne qualitГ© audio, donc, et interprГ©tation convaincante de Lennon, des version sobres, Г©purГ©es, de ces chansons, loin de la production de Spector sur l album studio mГЄme si ce ne sont pas les chansons les plus outrageusement surproduites de l album.

 95. Like folk, country music descends from the songs brought to the United States from England, Scotland, and Ireland.On several occasions it seemed like they were testing the waters with each other, admitting suspect behavior and then waiting for the other one to respond.Alors bГ©bГ©, viens m Г©clairer et peut-ГЄtre que je t y laisserai C est un peu dangereux, mais bГ©bГ©, voilГ  comment je le veux Un peu moins de conversation et un peu plus de caresses Car je suis tellement en toi, en toi, en toi Tout le monde nous regarde, alors bГ©bГ©, gardons le secret C est un peu scandaleux, mais bГ©bГ©, ne les laisse pas le voir Un peu de moins de conversation et un peu plus de caresses Car je suis tellement en toi, en toi, en toi.Example I have bought some bread.In The Sims 3 Ambitions , Sims are able to become firefighters and fight much bigger blazes.Did ever man, Meletus, believe in the existence of human things, and not of human beings.Le duo Orzabal Smith se reforme sous le nom de Tears for Fears en 2000, leurs expГ©riences solitaires respectives n ayant probablement pas Г©tГ© Г  la hauteur de leurs attentes, puis ils sortent un nouvel album, Everybody Loves a Happy Ending, en 2004.Made In The Shade 1978 Invasion Unlimited IU 9537-1.Facilitate the implementation of high quality funded-research projects Facilitate faculty and student engagement in interdisciplinary research, evaluation, assessment, or measurement opportunities Provide consulting services related to research design through the Consulting of Research in Education Core Build and extend the faculty and student capacity for engagement in high quality research, evaluation, assessment, or measurement efforts through professional development opportunities Showcase faculty and student research, evaluation, assessment, or measurement efforts.Garantiza y respeta el Gobierno Sandinista derechos humanos de presos terroristas.
  http://parmalmchysitarisoquatthochcudaro.xyz/35/shes-weird.php

 96. Fantastic site. A lot of useful information here. I’m sending it to several friends ans also sharing in delicious. And of course, thank you for your effort! munhea.se/map3.php psykolog pГҐ engelska

 97. Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out. Please let me know where you got your design. Thank you mysub.aperca.se/map4.php blötmat katt känslig mage

 98. Hi to all, it’s in fact a good for me to visit this web page, it contains helpful Information. azilopar.se/map13.php inga spermier i sГ¤desvГ¤tskan

 99. Wooden handmade – 1000 продаж в месяц на Etsy через Pinterest https://youtu.be/qg-3C_7W1kM после ужасающего падения количества посетителей.

 100. Сейчас современные удобства и удобство имеют безвыездно шансы
  иметься доступны везде: для даче, строительной площадке, для
  торжественном событии под не закрытымоткрытым небом, –
  дословно в всяком пространстве по Вашему желанию.

  https://ecogr.ru/rent/

 101. Бесплатно! Регистрация в Miggster https://miggster.com/signup/evg7773/ru_RU Это лидер мобильных игр в Мире! Приглашаются все желающие, даже если Вы не член Crowd1! Каждая новая регистрация ведет к эксклюзивным наградам. Все начинают с уровня 1. Достигнув уровня 5, у вас есть шанс выиграть потрясающие призы!

 102. Wow that was odd. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say great blog! dehllap.se/map30.php tt motor ljusdal

 103. Medication information leaflet. What side effects can this medication cause? where to buy generic lexapro Everything what you want to know about drug. Get now.

 104. Hi! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform. enugn.se/map3.php fГҐ bort akne

 105. Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and everything. But think about if you added some great photos or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this site could certainly be one of the most beneficial in its field. Great blog! skywe.munhea.se/map11.php diet vid ibs

 106. Woah! I’m really digging the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get that “perfect balance” between usability and visual appeal. I must say you’ve done a superb job with this. In addition, the blog loads extremely quick for me on Firefox. Exceptional Blog! sollb.aperca.se/map9.php Г¤ppelformad kropp diet

 107. Ahaa, its good conversation on the topic of this piece of writing at this place at this webpage, I have read all that, so at this time me also commenting here. sasilu.se/map7.php sheer cover smink

 108. Right here is the right site for anybody who really wants to find out about this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a subject that’s been discussed for decades. Wonderful stuff, just great!

 109. Greetings from Idaho! I’m bored at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break. I love the information you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, awesome site! dehllap.se/map17.php nГ¤sspray vid graviditet

 110. I am regular reader, how are you everybody? This paragraph posted at this website is in fact good. panilul.se/map2.php vad Г¤r ringorm

 111. Greetings, I believe your web site might be having web browser compatibility issues. When I look at your web site in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Aside from that, fantastic site! oreiep.se/map20.php värmekuddar till vantar

 112. Hi there are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any html coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated! mauno.munhea.se/map5.php glutenfritt brГ¶d med bovetemjГ¶l

 113. Wow, amazing blog layout! How lengthy have you been blogging for? you made blogging look easy. The total glance of your web site is excellent, as neatly as the content!
  oratrg.se/map40.php face mist for sensitive skin

 114. Whats up this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated! break.aperca.se/map7.php var ligger maldiverna

 115. At this time it sounds like Movable Type is the best blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog? oratrg.se/map17.php typ 2 diabetes insulin

 116. Medicines information sheet. Cautions. https://medicals.top/ All information about medicine. Read information now.

 117. Appreciate the recommendation. Will try it out. sasilu.se/map29.php hГҐriga grisen gamla stan

 118. Good way of explaining, and nice paragraph to take facts on the topic of my presentation subject, which i am going to deliver in school. azilopar.se/map23.php metagest med saltsyra

 119. This post is actually a pleasant one it assists new internet visitors, who are wishing in favor of blogging. skywe.munhea.se/map8.php plantering av blommor

 120. Medicines information. Generic Name. lisinopril pill Everything trends of drug. Read now.

 121. What’s up, its pleasant paragraph regarding media print, we all know media is a wonderful source of data. oreiep.se/map29.php desigual kavaj herr

 122. Ведущий американский эксперт по вирусам профессор Энтони Фаучи раскритиковал Белый дом за проведение мероприятия, в связи со вспышкой Covid-19.
  Профессор Фаучи, член целевой группы Белого дома по Covid-19, высказал, что обнародование кандидатуры главы Дональда Трампа в Верховный суд было “сверхпредсказуемым событием”.
  По крайней мере, одинадцать человек, посетивших мероприятие 26 сентября, показали положительный результат.
  Сам Трамп выздоравливает от коронавируса.
  Доктора президента только сейчас разрешили ему проводить общественные собрания, меньше месяца до того, как он встретится с кандидатом от демократов Джо Байденом на президентских выборах.
  Мр. Трамп негативно относится к таким мерам, как маски и блокировка, для борьбы с распространением Covid-19, от которого погибло более 213000 человек в Америке. Он сказал о возможностях создания лекарства, хотя ученые утверждают, что это вряд ли произойдет раньше следующего года.
  Опрос показывает, что г-н Байден опережает Трампа на один пункт, а голосование ABC News / Ipsos показал, что только 35% американцев k.,zn то, как Трамп осилил кризис.
  Вторые президентские дебаты на следующей неделе между Трампом и его кандидатом от демократов в Белом доме Джо Байденом отклонены.
  Выборная комиссия заявила в заявлении в пятницу, что обе кампании объявили «альтернативные планы на эту дату».
  Г-н Трамп отказался по просьбе комиссии прокурировать вскрытие 15 октября практически, чтобы избежать риска распространения COVID-19.
  Комиссия сказала, что все еще готовится к 3-м и последним президентским дебатам в Нэшвилле, штат Теннесси, 22 октября.
  В брифинге Трампа указывалось, что комиссия была «предвзятой» по отношению к Байдену, а команда демократа обвинила президента в том, что он отказался провести дебаты с ними. Первоисточник rctrust.top

 123. I’m not sure exactly why but this web site is loading extremely slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists. bandbe.aperca.se/map10.php psa vГ¤rde 100

 124. Please let me know if you’re looking for a writer for your site. You have some really great posts and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an e-mail if interested. Many thanks! dehllap.se/map13.php klГҐda i underlivet klimakteriet

 125. You must be logged in to interact with the activity feed.Click here to see our YouTube page.Digital Downloads are downloadable sheet music files that can be viewed directly on your computer, tablet or mobile device.Most improved several grade levels, and a few went from reading level 0 to college.Brain Damage, the definitive Pink Floyd radio show enters it s 13th year with a great concert from Floyd s 1973 Dark Side of The Moon North American Tour. https://cieglasexcosikom.recpuacolracepfulilesgahimontbi.co Back to the studio they went, before an unvarnished, no-frills Is This It arose to Ralbovsky s satisfaction.Cosculluela outro Tu me dices lo que quieres hacer, que yo le llegГі dГіnde sea El Princi, Nicky Jam Rottweilas El mueka, el celebrro Urba Rome los evo jedis Dimelo Be No esperare, prepГЎrate Que yo quiero hacerte mГ­a dime que vas a hacer.Vocals fade in and out on this one and they are layered with different lyrics providing counterpoint and giving that chaotic feel.Got a feeling that I m going under But I know that I ll make it out alive If I quit calling you my lover and Move on.The probing music of Dylan, the Beatles, and the musicians they influenced played a major role in protest and social movements.

 126. When someone writes an post he/she maintains the image of a user in his/her mind that how a user can be aware of it. So that’s why this article is outstdanding. Thanks! persdap.se/map21.php mikael kors espadrillos

 127. Currently it sounds like Movable Type is the top blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog? oreiep.se/map17.php hur mycket protein ska man Г¤ta

 128. Documentary by James Marsh, 59 min, 1998.Lead Lesson 10, Solo 3.Psychotherapy, relaxation and medication therapies, biofeedback, and behavior modification may also be employed to treat chronic pain.You got a fast car We go cruising to entertain ourselves You still ain t got a job I work in a market as a checkout girl I know things will get better You ll find work and I ll get promoted We ll move out of the shelter Buy a bigger house and live in the suburbs.If rock and roll, represented by performers such as Elvis Presley, can be seen as a white reading of rhythm and blues, soul is a return to black music s roots gospel and blues.The album s acme is People s Parties Same Situation a deft, deep, darkly joyous stream of flourishes, bittersweet smiles and insecurities.GOD S PROTECTION AND FAVOUR GOD HAS PROTECT ME AND MY FAMILY FROM TROUBLE AND SICKNESS I TRUSTED GOD FOR A JOB.What makes this novel so innovative is the way it resolves without any happy marriage in the offing.Punk done tongue-in-cheek but still musically superior to many serious bands.These bands gave rise to what, in the 1990s, would come to be known as grunge, which developed most visibly in Seattle with bands like Mudhoney, Nirvana, Soundgarden, and Pearl Jam.
  http://phahangwarbmapmentforreconfokohode.co/14/heart-of-darkness-john-moore-3-distortion-cassette-album.php

 129. I’m impressed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s both equally educative and amusing, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is something not enough men and women are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my hunt for something relating to this. arin.munhea.se/map5.php ledins vitaminfasta schema

 130. Medication information sheet. Effects of Drug Abuse. generic viagra online Actual information about drugs. Read information now.

 131. I relish, lead to I found just what I used to be looking for. You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye oreiep.se/map2.php get rid of dry skin on feet

 132. What’s up to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this web site, and your views are pleasant in support of new viewers. oratrg.se/map23.php stora vinterjackor herr

  </