မြန္ျပည္နယ္၊သထံုၿမိဳ႕မွာ Forum ႏွစ္ရက္ျပဳလုပ္
———————————————-
အခင္းအက်င္းသစ္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အခန္းက႑ ေခါင္းစဥ္နဲ႔က်င္းပပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္မနက္ပိုင္းမွာ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္းနဲ႔ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအခန္းက႑ခါင္းစဥ္နဲ႔ ဦးၿငိမ္းဇာနည္ႏိုင္က ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးပါတယ္။

ေန႔လယ္ပိုင္းမွာ ေဒၚခင္ေလးက good society & women ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

Than Lwin(CEP)နဲ႔ Triangle Women’s Support Group  အဖြဲ႕တို႔ပူးေပါင္းစီစဥ္တဲ့ဖိုရမ္ျဖစ္ပါတယ္။

သထုံNLD ရဲ႕ကူညီစီစဥ္မႈနဲ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဖိုရမ္သို႔ NLDအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ၈၈ ပြင့္လင္းအဖြဲ႕အစည္း၊ ကရင္ႏွင့္မြန္စာေပႏွင့္ ယဥ္က်းမႈအဖြဲ႕မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ CSO မ်ား၊ေဒသခံေတာင္သူမ်ား ၁၂၀ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ပါတယ္။

35 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.