သံလွင်(Citizen Empowerment Progarm)၏ အစီရင်ခံစာ(၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ) ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတွင် နိုင်ငံသားများ၏ ပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍ မြှင့်တင်ရေးစီမံချက် (၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ) အစီရင်ခံစာ စာအုပ်ထွက်ပါပြီ